Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

commissie bezwaar gemaakt, omdat de rede — en nu komt de motiveering — als politieke rede zich niet tot een „stellige en toelichtende uiteenzetting" van beginselen heeft bepaald en verder omdat — men gelooft zijn oogen niet — de rede gevaar'voor de veiligheid van den Staat oplevert.

Mijnheer de Voorzitter! Het is het oude liedje. Deze Nederlandsche Staat is zoo hyperneutraal, zoo hyperobjectief, dat hij doodrustig toelaat dat iemand den Staat ondergraaft en bij de fundamenten ontplof» bare stoffen deponeert En als er dan ten slotte iemand komt, die een alarmsignaal laat hooren, die waarschuwt tegen den ondermijner, dan, wordt de goedgezinde burger in zijn bewegingsvrijheid belet, omdat hij de veiligheid van den Staat in gevaar brengt. Dan moet n.b. de Nederlandsche Wet of het Nederlandsche Koninklijk besluit dienen om den ondermijner bij zijn noodlottigen arbeid te helpen. Ik wil den Minister van Binnenlandsche Zaken ernstig in overweging geven eens eenige avonden te luisteren naar de communistische propaganda, die door den Sowjet-zender in Moskou wordt uitgezonden. Als hij dat eenige dagen heeft gedaan, zal hij zonder eenigen twijfel — zooveel vertrouwen heb ik wel in dezen Minister — met mij overtuigd zijn, dat men in deze wereld niet al te neutraal moet zijn. Volgens de letter van het voorschrift is de beslissing van de Radio-Omroep Controlecommissie natuurlijk te verdedigen, maar — en met die vraag zou ik willen besluiten — zou de Minister, nu gebleken is, dat het voorschrift tot een zoo hoogst eigenaardige interpretatie aanleiding kan geven, niet een wijziging van het befaamde Koninklijk besluit kunnen bevorderen, waardoor het in de toekomst onmogelijk zal worden, dat de ernstige waarschuwingen van een man als Ds. Krop aan het Nederlandsche luisterende publiek worden onthouden".

Sluiten