Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stilzwijgende goedkeuring van den winstbrengenden handel met een land waarmede men op grond van Christelijke overwegingen geen officieel contact wenscht."

Buitengewoon pijnlijk deed mij het uitgesproken vermoeden aan, alsof mijn radiorede, waarin ik hulde bracht aan mijn Regeering, zou zijn geweigerd, omdat die Regeering met haar eigen standpunt verlegen was en voor den moreelen grond van haar houding te Genève in de praktijk niet dorst uitkomen.

Maar daarmede zou ik Uw Raad niet vermoeien, Excellenties, wanneer de rede van den Minister van Buitenlandsche Zeiken mij niet, van bepaalde zijde, was toegezonden met de netelige vraag: „Waar blijft ge nu met Uw idealistische beschouwingen?"

En, inderdaad, kan die radio-rede aanleiding geven tot misverstand.

Volgens het officiëele verslag het Zijne Excellentie Jhr. Mr. A. C. D. de Graeff, zich aldus uit:

,de stem die onze delegatie daar heeft

uitgebracht, was niet een uitvloeisel van een beslissing van het Kabinet, welke verband hield met het algemeen Regeeringsbeleid, maar nu de zaak hier opnieuw is ter sprake, gekomen, wil ik mij aan een nadere bespreking niet onttrekken. Ik ga natuurlijk niet in op de vraag in hoeverre de beslissing door het Kabinet genomen is met eenparigheid of meerderheid van stemmen".

„Voor de Kamer is het hoofdzaak te weten, dat het hier geldt een beslissing, van het Kabinet en niet van een Minister. De in dergelijke aangelegenheden verantwoordelijke Minister heeft die beslissing uitgevoerd en daarmede ook de verantwoordelijkheid voor die beslissing mede aanvaard."

„Niet het feit, dat in Rusland een staatkundig bestel bestaat dat fundamenteel afwijkt van het onze, niet het feit, dat ten aanzien van den godsdienst aldaar een houding

Sluiten