Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch moet worden toegegeven, dat, vergeleken bij de houding der Commissie, die van ?• Excellentie formeel de meest correcte is Daarom nemen wij hier gaarne nog Haar laatste schrijven op, al heeft het niemand bevredigd.

SLOTWOORD VAN DEN MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN INZAKE DE VERBODEN RADIO-REDE.

Aan den Weleerw. ZeergeL Heer Dr. F. J. Krop, Hervormd Predikant

Wülebrordusplein 19, Rotterdam (Nooid).

1. Van Uwe uitvoerige brieven van 24 November en 1 December jl. nam ik met aandacht kennis. Evenwel heeft de inhoud daarvan geen wijziging kunnen brengen in mijn eenmaal ingenomen standpunt.

2. Het oordeel van de Radio-omroep Controle-Commissie, dat Uwe rede in strijd is met de wettelijke bepalingen, is juist. Zij is op grond van die bepalingen terecht verboden.

3. De redevoeringen, die U in Uw schrijven van 1 December aanhaalt als een bewijs voor de onjuistheid van de te Uwen aanzien genomen beslissing, werden gehouden ingevolge mijn toesteniining op grond van artikel 2 lid 7 van het Radio-Reglement 1930. In Uw geval bestond voor toepassing van deze bepaling^ geen grond.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, J. A. DE WILDE.

Het ware verstandiger geweest indien Zijne Excellentie de verkeerde toepassing, die de Radio-Omroep-Conimjssie van de desbetreffende wettelijke bepalingen maakte, onmiddellijk en zonder restrictie had gedesavoueerd. Want dat Minister de Wilde het in zijn hart met de Commissie eens zou zijn, wil er bij mij niet in.

Sluiten