Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

morgen wellicht „kruist Hem". Een Pilatusgeest laat zich dan door die volksstemming van het oogenblik leiden. Een goede Regeering let op het beginsel, dat daar achter schuilt en beoordeelt of dat het rechte is, en daarnaar richt zij dan haar gedrag.

Nu geloof ik, Mijnheer de Voorzitter, dat er bij het groote deel van het Nederlandsche volk, waarvan de Memorie van Antwoord in dit verband gewaagt, niet maar een voorbijgaande stemming, maar een principieel bezwaar was tegen de toelating, waarvan hier sprake is. Men zag in de beginselen, die in Rusland de overhand hebben en die van uit Rusland ons bedreigen, éen groot gevaar voor ons Christendom en' voor onze Christelijke beschaving. Daaruit sproot bij velen hier te lande die afkeer voort tegen Ruslands toelating tot den Volkenbond.

Ik wilde wel, dat dit een en ander door de Regeering ook openlijk was erkend; niet alleen in de Memorie van Antwoord aan de Kamer, maar ook in de vergadering van den Volkenbond.

„Er zijn dingen, waarin een klein volk groot kan zijn", zoo heeft eenmaal onze laatste Koning, Willem Hl, gezegd

Onder zulke dingen behoort (veel meer dan het overwinnen bij een vliegtochtrace!), dat zulk een klein volk durft alleen staan met een groot beginsel.

Daarin zou ook iets liggen, dat zelfs aan den tegenstander eerbied zou kunnen afdwingen. In een bloot tegenstemmen door een kleine Mogendheid, als het gaat om de toelating van een zeer groote Mogendheid, zou men iets uitdagends of althans iets van zelfoverschatting kunnen zien. Maar hoe eerbiedwaardig zou het zijn geweest, als Nederland, al was het slechts met één enkel woord, voor het Christelijk beginsel, ook voor het leven der volken, was opgekomen.

Ik moge dus mijn leedwezen er over uit-

Sluiten