Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wereldactie, die binnenkort ter perse gaat, de zijtak, waarop de naam Kerk en Vrede voorkomt, geheel af te snijden, of den naam van een andere organisatie (we hebben ze maar voor het grijpen) daarvoor in de plaats te stellen.

Na rijp beraad echter, laat ik de teekening precies zooals ze is. Althans voorloopig. Word ik overtuigd van dwaling, vergissing of onjuiste waardeering der feiten, dan kan men rekenen, mijnerzijds, op elke rectificatie die billijkheid en waarheid eischen. Maar tot zoolang geloof ik dat mijn vriend, die den bewusten boom ontwierp (ik kan zoo mooi niet teekenen), de werkelijkheid volkomen juist weergeeft

Jammer, dat Ds. B. nóch de teekening, noch de verklaring volledig gaf. In den loop der gedachtenwisseling, die thans aanvangt, hoop ik de gelegenheid te krijgen den boom zooals hij in mijn brochure voorkomt, met hgbehoorenden tekst, geheel over te nemen. Tot zoolang moet ik volstaan met het aanbod, mijn uitgave, desgewenscht gratis, aan alle lezers van Kerk en Vrede, die er om vragen zullen, toe te zenden.

Wat wordt zoowel door het een als het ander beweerd?

In het kort komt de door mij verdedigde stelling hierop neer:

Het bolsjewisme tracht de „vredesbeweging" en het idealisme dat daarin schuilt, voor zijn goddelooze revolutionnaire doeleinden te gebruiken.

Kan iemand der zake kundig dat betwisten?

Ik zeg: „vredesbeweging", maar ik had moeten zeggen (de boom geeft het duidelijk aan): anti-fascisme en anti-weermacht-beweging, waarbij een groot aantal organisaties kunnen gerekend worden, o.a. ook Kerk en Vrede.

(Het lag zoo weinig in mijn bedoeling speciaal laatstgenoemde Vereeniging aan te vallen, dat ik nnj eerst afvroeg, waar toch al dat fraais, dat mij verweten werd wel te vinden was!)

De takken van den boom willen niet zeggen dat al die idealistische bewegingen uit de C. P. H. rechtstreeks voorkomen, noch veel • minder dat de leiders daarvan welbewust in

Sluiten