Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een God- en menschonteerend bedrijf kan wraken.

Maar daar gaat het bier niet om. Kerk en Trede wil iets anders dan de naam zou doen vermoeden. Zij wil eenzijdige ontwapening en dienstweigering. Wil zij ook afschaffing van maréchaussee en politie? Wil zij „christelijke" anarchie? Daarover is men het niet eens (zie het nummer van 1 Juli, p. 46, kolom 3); maar in elk geval wordt aller bedoeling weergegeven met deze omschrijving: „Vereeniging van Christenen, die de Kerk mobiel willen maken in de actie tegen elke militaire organisatie, en voor radicale dienstweigering of zelfs weerloosheid". Het gemakkelijkst aan te geven met de letters K(erk). O(ntwapening). W(eerloosheid).

Zóó en niet anders, wordt het streven der Vereeniging juist getypeerd

Kan men het anderen kwalijk nemen, dat zij de roeping der Kerk niet in die richting zien, en juist terwille van den Vrede een andere houding gewenscht, ja, noodzakelijk achten?

Vooreerst komt het mij bedenkelijk voor, dat predikanten hun invloed aanwenden, om jongelui tot dienstweigering aan te sporen, in den naam van God nog wel. Zij blijven buiten schot Is dat in den haak?

Voorts komen diezelfde predikanten m.ï. in conflict met de door hen afgelegde belofte. Art 11 van het Algemeen Reglement der Ned. Hèrv. Kerk zegt uitdrukkelijk: „De zorg voor de belangen, zoo van de Christelijke Kerk in het algemeen als van de Hervormde in het bijzonder, de handhaving harer leer de bewaring van de orde en eendracht en een aankweeking van liefde voor Koning en Vaderland, moeten steeds het hoofddoel zijn van allen die, in onderscheidene betrekkingen met het kerkelijk bestuur belast zijn." Daarmede wordt het Christelijk anarchistisch standpunt moreel in onze Kerk onmogelijk gemaakt. De voorganger die toch zulk een standpunt meent te moeten innemen, komt te staan voor de gewetensvraag, of hij wel in onze Kerk thuis hoort.

„Bewaring van orde en eendracht, aankwee-

Sluiten