Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erfdeel hunner Vaderen, ook voor U en de Uwen in het vuur zullen gaan, en die zeker niet verdiend hebben dat gij, op het beslissende oogenblik, hun energie verlamt, hen (moreel) van achteren aanvalt en hen verhindert, zooveel in U is, te volbrengen hetgeen zij hun heilige plicht achten."

Inderdaad, ik sta verstomd over hetgeen men onlangs in mijn tegenwoordigheid het „profetisch gebaar" van Kerk en Vrede (KO.W.) noemde.

„Profetisch" het woord dat den mensch, die onder de roovers valt, toeroept: „Weg met je zwaard"?

Men moest toch heusch voorzichtig zijn met het opnemen van een „profetenmantel" of met het werpen van zulk een mantel op al te zwakke schouders!

A propos. KO.W. is tegen elke weermacht. De Vereeniging weet ongetwijfeld dat de weermacht van de lilde Internationale waarschijnlijk nu reeds de sterkste is van de geheele wereld, nog daargelaten zelfs haar lieflijke gewoonte om de uniformen der tegenpartij aan te trekken.

Wat doet Kerk en Vrede (KO.W.) tegen die ontzettende „weermacht" in dienst van het bolsjewisme?

Van een optreden tegen Moskou en Cie. heb ik nog nooit gehoord. Wel van een kleineeren van het ons bedreigende gevaar.

Zoo lees ik in Kerk en Oorlog, p. 139, van de hand van collega A. R. Rutgers (de goede bedoeling van mijn ambtsbroeder is buiten kijf, maar ik moet hier opponeeren): „Men acht 't bij uitstek „Christelijk," deze (de duistere machten der revolutie) te weerstaan met burgerwachten en acht althans daarvoor een weermacht onmisbaar, 't Communisme is de laatste boeman".

Een boeman is een onwezenlijk iets.

Een spooksel waarmede dwaze ouders stoute kinderen bang maken.

Zoo ook het Communisme, volgens Ds. R.

Het Communisme, dat z'n slachtoffers reeds bij millioenen telt.

Dat een onverzoenlijken strijd heeft aange-

Sluiten