Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een measchonteerende instelling als G.P.-Oe;

spreekt den wensen uit dat de Synode, als hoogste gezag der Ned. Herv, Kerk, bij onze Regeering de tolk zij van hetgeen daar leeft in het hart van heel onze Kerk en misschien wel van heel ons volk, voor zoover .het geen heil ziet in burgeroorlog en revolutie, opdat straks onze vertegenwoordiging te Genève het woord moge spreken, dat van een land met Christelijk* traditiën kan worden verwacht.

H. J. OLTHUIS, praeses.

J. DE BRUIN, scriba.

„Beschaamd" staat Ds. J. S. over dien kreet des harten. „Beschaamd" staat, met hem, Ds. J. J. Buskes. „Beschaamd", een voorganger van Christus' Kerk over de bewogenheid der geloovigen inzake het lot der Russische Martelaren.

Maar hij „schaamt" zich niet, in hetzelfde nummer de moedige houding van onze Regeering, die „neen" dorst zeggen te Genève, scherp te kritiseeren.

Wel spreekt hij van „voorwaarden" die „bij de toelating gesteld hadden moeten, worden"; maar is dat meer dan een fraze? Heeft hij ooit met ons gewetensvrijheid voor zijn vermoorde geloofsgenooten geëischt? Waar en wanneer? Mij is van een kloeke houding van mijn ambtgenoot inzake de Russische geloofsvervolgingen niets bekend. Wel zie ik, ook weer in zijn laatste schrijven, een bedenkelijk in-de-kaart-spelen van Moskou, en een bevestiging van zijn eigen bekentenis dat zijn geestverwanten nationaal onbetrouwbaar en (gelukkig nog maar „incidenteel" voor het meerendeel) revolutionnair zijn. : • *

Mijn slotwensen?

Dat Kerk en Vrede wat bescheidener worde en zich voortaan eenigszins spene van groote woorden en would-be profetische gebaren.

Dat de Vereeniging ronduit zegge wat zij

bedoelt en beoogt Zoodra zij het zelf zal

weten.

Dat de nationale elementen die in geen enkel opzicht revolutionnair wenschen te zijn, zich van de andere afscheiden, aan onze zijde voor Kerk en Vrede komen strijden, en de andere

Sluiten