Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het hoofddoel der Kampen.

In het kamp werden in dien tijd twee doelen nagejaagd — zich inkomsten te verschaffen, speciaal in buitenlandsche muntspecie en gevangenen weg te werken.

De hoofdbezigheid bestond uit het gereedmaken van timmerhout voor export en aanleg van wegen door Karelia, van de Witte Zee tot aan de Finsche grenzen.

Deze wegen — de Kem-Ukhta en de LoukhiKesteng wegen, loopende door geheel onbewoonde gedeelten, hebben een strategische beteekenis en zijn direct tegen Finland gericht. In de omgeving van deze wegen zijn alle hoornen opgeruimd en enorme vlakten drooggelegd.

Blijkbaar zijn er opslagterreinen en aerodromes gereed gemaakt voor geval van oorlog met Finland.

Deze werkzaamheden werden uitgevoerd onder niet te dragen condities.

Kleeding en schoeisel werden aan de gevangenen niet verstrekt. Hunne verblijfplaatsen waren onmogelijk benauwd, vuil en niet verwarmd. Dikwijls werden voor hen, die in de bosschen werkten, geen verblijven ingericht en kampeerden ze in hutten van takken gemaakt.

Het voedsel was onsmakelijk en geheel en al onvoldoende. De werktaak was zoodanig vastgesteld, dat slechts de sterkste en meest geroutineerde deze kon afmaken, en dan nog met de grootste inspanning en na niet minder dan veertien tot 16 uur arbeid.

Aldus was eiken gevangene een dagtaak opgedragne en ieder die deze niet uitgevoerd had, mocht niet naar de barakken terugkeeren en kreeg geen voeding. Verkleumd en hongerig kon hij zjjn taak den volgenden dag ook niet afmaken.

Een stelsel van uitroeiing.

Dan werden strafmaatregelen genomen alsof hij gesaboteerd had. In den winter werd hij „in de kou gezet" d.w.z. zij kleedden hem naakt uit en zetten hem op een boomstronk. Waar op dezen breedtegraad de temperatuur zelden hooger is dan 10° Celsius, verliest de

Sluiten