Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkdag, duurt deze in de kampen 16 uur inplaats van de socialistische 5 dagen week, bestaat in het kamp de 10 dagen week. Dit leger van millioenen arbeiders is niet verzekerd. Zij ontvangen niet alleen geen werkkleeding, maar ook andere kleeding bijna niet, en deze gaat nog van hand in hand twee of driemaal over.

Geen enkele maatregel van veiligheid wordt voor de arbeiders genomen, ofschoon ze voor het meest gevaarlijke werk worden gebruikt. Handenarbeid is het zwaarst: spade, pikhouweel, bijl en zaag zjjn de eenige gereedschappen die gebruikt worden voor de geweldige werken, uitgevoerd in dwangarbeid Waar de arbeid niets kost, zou het onzin zjjn geld uit te geven voor machinerieën.

Hooge winsten der Ogpu.

Waar bijna alle Sovjet-ondememingen met verlies werken, in elk geval niet meer dan 8 tot 10% winst maken, geven die van de Ogpu, de concentratiekampen, als resultaat, volgens begrooting een winst van 100 °/o, in werkelijkheid 200 k 300%.

Behalve met wat daarover reeds gezegd werd, hangt deze hooge winst nauw samen met het speculatieve karakter der Ogpu verrichtingen.

Er is bijvoorbeeld een nijpend tekort in de U.S.S.R, aan alle benoodigdheden speciaal aan voedingsmiddelen, die echter alle op de markten tegen fancy prijzen verkocht kunnen worden; de gewone Sovjet-ondemerningen zijn echter in dit opzicht gebonden aan van Staatswege gecontroleerde, vastgestelde prijzen,

De Ogpu echter, gebruikmakend van haar onafhankeijke positie, drijft handel zonder zich om vastgestelde prijzen te bekommeren en speculeert openlijk door goederen van andere organisaties tegen de vastgestelde prijzen over te nemen en ze direct tegen hoogst mogelijke prijzen te verkoopen.

Aldus kocht b.v. de 2e Sectie van het Solovetsk kamp versche bevroren haring van den bond van visschers a 10 kopeke per kilogram en verkocht ze direct aan een andere organisatie van het kamp (de „Dynamo") voor 1 roebel per K.G.; bovendien bracht de verkooper de

Sluiten