Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men zich vastklampen aan deze willekeurige uitlegging zonder de wet der „verdraagzaamheid" te schenden.

De „sluier" van de wetgeving is het scherpste van alle wapenen geworden. Eensdeels is het waar, dat men zich houdt aan den nieuwen vorm der wet en anderdeels, dat „verdraagzaamheid" uitloopt op „uitroeiing". Zoo is onder de handen der Sovjet-regeering de waarheid tot leugen geworden.

Laat ons nu zien, hoe deze houding tegenover den godsdienst het karakter heeft aangenomen van een netwerk van juridische bepalingen. Laat ons een blik werpen op de officieele wetgeving met betrekking tot den godsdienst en laat ons den sluier oplichten, die bestemd is, om de officieele wettelijke maatregelen voor ons te maskeeren.

Met deze concrete maatregelen verlaten wij het terrein van de valsche neutraliteit en van de „verdraagzaamheid". Ze zijn schaamteloos kwetsend, heftig, onrechtvaardig en duidelijk r;chtbaar als maatregelen van onderdrukking.

De geestelijkheid is beroofd van haar rechten a)i burger en als kiezer. Wat moet men daaronder verstaan?»

Zoolang dat heeft willen zeggen de opheffing Vi»i. het Stemrecht (een recht, dat vooral in J'.usland fictief is) en een zeker aantal burgerlijk onbevoegdheden, had het niet de tragische beteekenis, die het nu beeft. Maar dat beteekent in de eerste plaats, de opheffing der broodkaarten; daar het bijna onmogelijk is Om door andere middelen voedsel te krijgen, beteekent dat honger. De geheele geestelijkheid is veroordeeld, om van honger te sterven door den uitdrukkelijken wil van de regeering, nog wel uitgesproken in een wettelijken vorm. De geestelijkheid is in de tweede plaats eveneens beroofd van het recht op arbeid. Daar de geheele organisatie in handen der regeering is, volgt ook daaruit honger.

Deze maatregelen strekken zich uit niet alleen tot de leden der geestelijkheid, maar ook tot hun gezinnen, hun vrouwen en kinderen. Zij zullen geheel uigeroeid worden als men hun het

Sluiten