Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zacht voortschrijdend door de dikke sneeuwlaag. Al deze menschen waren op weg naar de eenige kerk, die de bolsjewieken in de stad nog hadden overgelaten. Morgen zou het immers Drie-Koningen-feest zijn, eens één der grootste feesten in de Russische kerk. En ook nu reeds aan den vooravond was er een dienst in de kerk, die ver buiten de stad op het kerkhof stond.

Voor en op de stoepen van de kerk staan armoedig gekleede menschen. Wonderlijk zien zij er uit in den schemer van een enkele kleine lamp. Lange gewaden dragen zij, uitgerafeld en kaal, soms vol gaten. Lappen hebben zij om voeten en beenen gebonden; schoenen hebben zij niet. Dit zijn allen priesters en monniken; ja, zelfs bisschoppen bevinden zich er onder. Langzaam aan is de groep op de trappen der kerk aangegroeid tot een lange rij langs den weg. Als de kerkgangers voorbij komen heffen deze mannen in lange tabbaarden de hand op en hun mond smeekt zacht om een aalmoes. Al deze geestelijken zijn nu bedelaars. Het is de eenige manier om nog eenigszins in het leven te blijven. Van allerlei oorden in Rusland zijn ze hierheen verbannen en nu moeten ze in Archangel maar zien rond te komen. Een huis hebben ze niet; niemand zorgt voor hen. Uitgeworpen zijn ze, uitgestooten, aller afschrapsel! De Bisschoppen, die eens in hun prachtige kathedralen in schitterende gewaden hun heilig ambt uitoefenden, hier staan ze vuil en ziek en zwak en hun bevende stem murmelt de smeekbede om een aalmoes. De priesters, die eens in hun kerken de heerlijke lofliederen zongen en het heilig Evangelie lazen hurken hier neer in de koude sneeuw en mompelen een dankwoord voor elke kleine gave, die een medelijdend mensch hen stil toestopt. Genoeg om te leven krijgen ze eigenlijk niet; hun ellendig leven is dan ook een langzaam sterven. Straks liggen ze, uitgehongerd en broodmager, dood aan den weg en worden ze door een paar G.P.Oe-mannen „opgeruimd".

De kerk wordt dichter bezet met bezoekers, dan men denken zou. O, zeker de G.P.Oe. doet alle moeite om den godsdienst uit te bannen.

Sluiten