Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat deed die kerel er?"

Goed, laat nu in al deze bedenkingen een zweem waarheid zijn, maar de verslagene leefde toch nog, is 'tniet? De roovers hadden hem niet gedood. En de regeering kon toch zoo makkelijk niet de boeven grijpen, vanwege de vele bergholen. En de arme man zal zeker niet voor zijn pleizier langs dien weg gegaan zijn, lüj zal wel gemoeten hebben!

Dus — wat dunkt u, zou het nu zoo onwijs zijn om te zeggen: „Als de gewonde aan den eenzamen weg gestorven was, zou het de schuld van den priester en van den leviet geweest zijn"?

Die hadden hem kunnen redden en die hebben geen vinger uitgestoken. Alleen maar in zich zelf geredeneerd hebben ze, geredeneerd als de oppervlakkige, of als de sociale, of als de nuchterling, of nog anders, maar in ieder geval als een.... egoïst! Ja zeker, het zou de schuld geweest zijn van die vrome, officieele kerkmenschen!

Er ligt nóg een man aan den weg, verslagen en bloedend. Stervend. Het is onze Russische broeder, gevallen onder wreeder handen, dan die der moordenaars op Jericho's weg.

En ook hier kan een zelfde redeneeiïng volgen.

„De bolsjewieken dragen de schuld" Of: „De Volkenbond heeft schuld; die moet dergelijke toestanden voorkomen en doen eindigen."

Of: „De Christenen in Rusland hebben zelf schuld; de Russische Kerk had zooveel fouten en nu krijgt zij haar straf thuis."

En weer is in al deze bedenkingen een zweem waarheid, al getuigt het van weinig medegevoel bij dengeen, die op dergelijke wijze spreekt.

Maar, — en dat is de zaak, waarop het hier voor ons aankomt, — met zoo te spreken z$jn wjj niet verantwoord, zijn we niet klaar.

Ook wij hebben den man aan den weg genen, wij zjjn langs hem gegaan. Bericht op bericht bracht ons de ellende van den Russischen geloovige dichterbij. Wij zijn als het ware van uit de verte toeschouwer bjj dit ontzettende lijden.

Onbewogen kan dit ons toch niet laten. Maar er moet meer volgen. Wij kunnen niet zien, „en tegenover hem voorbtö gaan."

Nu wij den vertrapten Rus aan den weg zien

Sluiten