Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„tegenover hem voorbijgaan"?

3. De klacht van den man, die onder de moordenaars gevallen is.

Hoe afgesloten Sovjet-Rusland ook gehouden wordt, toch bereiken ons duizenden zuchten en klachten van hen, die dag en dagelijks geklemd zitten in de klauwen van het godloos bolsjewisme. Brief op brief passeert toch nog de Russische grens, op' weg naar Europa. Alleen in Riga, bij den „Baltischen Ruslandarbeid',, komen per maand meer dan 3000 brieven binnen. Deze beschrijven een zee van ellende. Elke brief heeft zijn eigen treurige geschiedenis, geschreven als hij is door velerlei hand Er zijn er geschreven door de bevende hand van een oud moedertje, die het voddig papier de nood van haar en de haren toevertrouwde, het bedruppelend met haar tranen. Er zijn er geschreven door kinderhand met groote, onbehouwen letter, in korte zinnen bevattend een nameloos kinderleed Er zijn er van wanhopige mannen, die liever sterven wilden dan leven, omdat zij hun geliefden niet kunnen onderhouden en zij hun kinderen voor hun oogen den hongerdood zien sterven. Er zijn er van afgetobde, kranke moeders, die smeeken om redding voor hun kleinen, die dag en nacht schreien van den honger.

Allerlei schrijvers en schrijfsters, die in allerlei stql en in verschillende talen hun leed klagen en om hulp smeeken, maar die allen dit gemeen hebben, dat zij wegkwijnen van honger en ellende.

Enkele brieven uit den laatsten tijd willen we hier overnemen.

31 Januari 1935.

„Eenige jaren geleden moesten we ons lieve dorp verlaten, waar we alles achterlieten: onze mooie, jonge boomgaard twee paarden, een koe, een schaap, wat kippen, een klein huisje met meubelen, keukengerei, bedden, alles omdat we de ontzettend hooge belastingen, die ons worden opgelegd, niet konden betalen. *) Daarbij was ik ook eenige jaren ziek, zoodat we in zeer

*) De Sovjet-regeering legt aan godsdienstigen buitengewoon zware belastingen op, om hen zoo geheel te kunnen uitkleeden, hen het huis uit te jagen en ten slotte vaak te verbannen.

Sluiten