Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is: we zijn bereid te nemen wat Christus geeft, maar niet bereid te deelen met de broederen?" (Uitnemend. K.). Pag. 68. • *

„Een Brahmaans politieagent zei eens tegen een kastelooze die christen was: „Wat heeft je godsdienst, het christendom, nu voor je gedaan?" Hij zei het vol minachting.

„Wel, om te beginnen", antwoordde de vroegere paria, „ben ik nu niet meer bang voor je".

De angst, het gevoel van onvrijheid, de minderwaardigheidscomplexen, die eeuwen , lang de ziel der kasteloozen gedrukt hadden, waren door den invloed die Christus heeft op het menschelijk leven, weggevaagd. De Brahmaansche stad.... wordt op het oogenblik bestuurd door een vroegere kastelooze.

Het stadsbestuur was vastgeloopen door de verregaande corruptie, zoodat de Engelsche regeering tusschenbeide komen moest. Er was iemand noodig met karakter en ze konden geen betere vinden dan dezen vroegeren paria, want het Christendom had hem karakter en moed gegeven. Een kastelooze als hoogste autoriteit in een stad, waaruit hij vroeger verwijderd zou zijn met een heilig juk op de schouders". (Keurig: het Christendom maakt den mensch weder tot mensch; het bolsjewisme verlaagt hem tot erger dan een slaaf. K) Pag. 79.

Had Jones zich tot die algemeene opmerkingen bepaald, de Christenheid aangespoord tot verwezenlijking van haar sociaal program, het vuur der Communisten aan onze lauwe „burgerij" tot voorbeeld gesteld, men zou den zendeling van harte hebben toegejuicht en op schier alle punten zijn bijgevallen.

Maar nu gaat hij het Russische Communisme min of meer verheerlijken en idealiseeren. Zeker misleid door het mooie woord „communisme", dat ons steeds de ideale teekening van Hand. II voor den geest roept:

„Wanneer Rusland een uitzondering schijnt te zijn op dien regel, omdat het land pas tot bloei begint te geraken, nu het den gods-

Sluiten