Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingaat. Ik geef ook toe, dat de toevoeging „van geest" in Mattheus V aan het woord „arm" zijn maatschappelijke beteekenis niet kan ontnemen. Maar tegen de zuiver-materieele verklaring van Jones moet ik eveneens in verzet komen. Jones had kunnen en moeten weten, dat de „armen" die door den Heiland worden zalig gesproken, de maatschappelrjk-onterfden zijn, zeer zeker, doch die, door de Farizeërs buiten het Koninkrijk Gods gesloten, behandeld als een „schare die de Wet niet kende" (en ook niet onderhouden kon tengevolge van hun armoede) de toevlucht namen tot den God des Verbonds, Die aan de nooddruftigen nimmer Zijn bijstand onthield, terwijl zij leefden bij het Woord der Profeten en der groote Gods-getuigen van het aloude Israël.

Om dat geloof werden zij zalig gesproken. Maar de man met het éene talent, de nijdige, jaloersche, tegen God opstandige arme (Matth. XXV) wordt evengoed buitengesloten als de zelfzuchtige rijke die slechts leeft voor zijn gemak, zijn weelde, zijn genietingen, i.e.w. voor zichzelf.

En dan het „Koninkrijk Gods" dat Jones predikt! Dat is eenvoudig het humanitair-maatschappelijk ideaal van het rationalisme. Het heeft met het Koninkrijk Gods dat de Schrift predikt, al zeer weinig te maken, daar het eschatologisch karakter van dat Koninkrijk absoluut wordt genegeerd. God sticht Zijn rijk op aarde als Zijn tijd daar is, zoo leert het Woord; en Hij sticht het door een algeheele omwenteling, zooals Hij alleen bewerken kan, welke „omwenteling" met de October-Revolutie net zooveel te maken heeft als de werken Gods met de werken des Satans.

Doch wij zouden op dergelijke theologische dwalingen niet hebben gewezen, als het beroep op de Schrift de ontboezemingen van Jones niet des te gevaarhjker maakten.

Nu krijgt de oppervlakkige lezer dezen indruk:

le. wat de Christenen beloofden, volbrengen de bolsjewieken, al bestrijden dezen het geloof;

2e. konden die bolsjewieken maar wat minder „dogmatisch" worden, dan was er met hen nog veel te bereiken;

Sluiten