Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e. de October-Revolutie is heusch zoo erg nog niet, en de wereld-revolutie, wel, kan die niet in Gods plan begrepen zijn?

Ja, het citaat waarop ik hier zinspeel, moet ik nog even in z'n geheel overnemen. Op pag. 46 lezen wij:

„Hier is dus sprake van een nieuw Koninkrijk, dat een algemeene revolutie bewerkstelligen zal door de „hoogmoedigen" te vernederen, een politieke revolutie door de „machtigen" van hun troon te stooten, een sociale revolutie door de „nederigen" te verheffen, een economische revolutie door de „hongerigen" te vervullen met goederen en de rijken ledig weg te zenden." Pag. 46. De verwarring is duidelijk. Onder voorwendsel dat God „alle dingen nieuw maakt" door een machtsdaad van Zijn hand, worden hier de revolutionnaire bewegingen, die overal onze samenleving bedreigen, min of mwer vergoelijkt. Een practisch gevolg van een theoretisch (theologische) verwarring en dwaling.

Hier eindig ik deze voorloopige aankondiging. Mocht er aanleiding zijn, dan kom ik op het boek nog terug.

Nu zeg ik alleen maar dit: het oppervlakkig geschrijf van Jones over het bolsjewisme waarvan hij niets afweet, en dat waar rüj zelf geen enkel concreet program daarstelt, ons niet duidelijk voor oogen stelt hoe wij uit deze „kapitalistische" samenleving tot een „communistische", dien naam waardig, komen kunnen, zal zijn reputatie als ernstig denker geen goed doen.

Sluiten