Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de GP.Oe.-macht er wel voor zorgt, dat zij nooit meer over dezen muur kunnen kijken!

„Ik weet nu reeds, dat de Sovjet-Unie een land is, waarin ik alle menschen, die van goede wille zijn en die niet door vooroordeelen bevangen zijn, een tijdlang zou willen laten wonen en hun dan later te kunnen vragen of zij er zich ook zoo goed hebben thuisgevoeld als ik er mij aanvankelijk in thuisgevoel"

„Juist, Dominee! Geen betere propaganda tegen het bolsjewisme zou gevoerd kunnen worden, als men tot het uitzenden van deze delegaties kon overgaan.

De eenigste voorwaarden die hier aan verbonden moeten worden, dat is

le gelijke arbeidsvoorwaarden als de Russische arbeider.

2e Zelfde woongelegenheid

3e „ burgerrechten.

4e „ geestelijke en stoffelijke „voorrechten".

Na eenige dagen zouden deze delegatieleden terugkeeren naar hun vaderland (deze terugkeer moet natuurlijk vooraf gegarandeerd worden door den Russischen staat). Zij zouden U onder verwenschingen enz. hun bevindingen mededeelen, maar de onvergeeflijke misdaad van hen uit te zenden zouden zij U misschien nooit vergeven!

En nu nog een openhartige vraag, die zeker wel een behoorlijk antwoord waard is.

Wist U voor dat U naar Rusland ging, dat het Bolsjewisme strijdend atheïsme moet zijn en de absolute staatsmacht in handen van godloozen is, die zonder pardon, elke poging van religieuze propaganda, met kogel, gevangenis en langdurige verbanning beloont?

Weet U, dat alle uitspraken, besluiten enz., die hier volgen in Rusland praktisch toegepast worden?

Dominee, ik leef nog steeds in de veronderstelling, dat U het niet vooraf wist.... anders zou U zeker aan de uitnoodiging van Moskou geen gehoor hebben gegeven.

Alles wat ik hier citeer is authentiek en in de juiste vertalingen omgezet.

„Gedurende de eerste jaren der revolutie heeft

Sluiten