Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het algemeen kan men zeggen, dat er allerlei prachtigs gefantaseerd wordt in den vorm van toekomstplannen, Deze worden dan tezelfdertijd als werkelijkheid en reeds verwezenlijkt voorgesteld. De voorbeelden zijn voor het grijpen. Elk individu heeft in de Sovjet-Republiek voor zich alleen recht op 8 M2 woonruimte, — aldus heeft men zegevierend aan de wereld verkondigd. Maar elk recht is een hersenschim, wanneer het niet verwezenlijkt kan worden, en een recht, dat iemand onthouden wordt, kan erger zijn. dan een onrecht. Wat er van die 8 M2 terecht gekomen is, weet nu wel iedereen.

Over de mentaliteit van het Bolsjewisme handelende, valt het eerst en het sterkst in het oogt de gemeenschap tusschen dit stelsel en de leugen. Het begrip van „Waarheid" is — volgens de leer van Lenin — een ouderwetsch begrip, dat in

burgerlijke kringen thuis behoort en öp zichzelf een

onbeschaamde leugen is.

Het onderscheid tusschen waarheid en leugen behoort te vervallen.

De menschelijke handelingen behooren beheerscht te worden door een andere tegenstelling, en wel deze: Wèt is geoorloofd? Wèt is ongeoorloofd?

En wat is nu geoorloofd? Alles wat in het belang is van het Bolsjewisme en van de dictatuur van het. proletariaat. Alles, met inbegrip van wat wij ouderwetsche menschen, leugen, bedrog, misdaad noemen, i)

Zij, die over deze zaak zelden of nooit gehoord hebben, zijn alücht geneigd hier de schouders op te halen. Zij kun-

1) Serge de Chessin: La nuit qui vient de l'Orient p.p. 17; 130—132. Dit werk behoort tot de beste die over Rusland en het Bolsjewisme zijn verschepen. Het put direct uit de bronnen en geeft die geregeld aan. De algemeene strekking is sterk anti-bolsjewistisch. Onder de verdedigers van het Russische regiem, dient, als

Sluiten