Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog op een ander gebied geven de Russische machthebbers blijken van hun kunstzin! Wij bedoelen door de wijze, waarop meer en meer kunstschatten uit Rusland naar het buitenland verhuizen.

De groote en kostbare kunstschatten, die in de Russische musea verzameld waren, werden indertijd, door de revolutie, het eigendom van den Sowjet-Staat. Vele particuliere verzamelingen werden eenvoudig ingerekend. Rusland is sinds jaar en dag bezig ze naar het buitenland te verkoopen. En de opbrengst komt ten goede aan het troepje tyrannen, dat boeren en arbeiders en intellectueelen uitzuigt, tot slaven maakt en vermoordt, zoogenaamd ter verwezenlijking van hun (hersenschimmige) plannen.

De machthebbers hebben geld noodig.

Van hun standpunt bekeken en met hun opvattingen omtrent wat geoorloofd en niet geoorloofd is, hebben zij gelijk, wanneer ze de kunstschatten, die in Rusland aanwezig zijn, verkwanselen. Alleen kunnen zij dan moeilijk poseeren als beschermers van de kunst!

Maar wat te zeggen van hen, die deze kunstschatten (voornamelijk schilderijen) koopen en op deze wijze medewerken aan het op zij ruimen van de finantiëele moeilijkheden der machthebbers?

Vroeger was het stellen van de vraag tevens haar beantwoording.

Tegenwoordig is het anders.

Men vindt zoo iets niet meer zoo erg.

Aan die kunstschatten kleeft althans geen menschenbloed. Nu men — ook in ons land •—1 reeds zóó ver is gekomen, dat men — terwille van commercieele doeleinden — Russisch graan en hout laat invoeren en tegen zeer lage prijzen concurreeren laat met het elders gewonnene, terwijl men weet met welke mensch-onteerende middelen zoowel

Sluiten