Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodanig. Moreel is wat dit heil bevordert, en alleen van uit dit algemeen doel zijn de middelen moreel."

De woorden mogen een beetje voorzichtiger gekozen zijn dan die van de Russische heeren, principieel zie ik geen verschil tusschen het aangehaalde en deze uitlatingen van een Lenin: „Men kan de Communisten niet beoordeelen naar den kleinzieligen maatstaf der burgerlijke

moraal Een schurk kan ons van nut zijn, juist omdat

hij een schurk is." *)

IX.

COMMUNISME EN GODSDIENST.

Na de onthullingen van de laatste maanden behoeft het waarlijk geen betoog, dat het Communisme vijandig staat tegenover allen godsdienst, dien „opium van het volk". Vandaar de verwoede campagne, die sinds geruimen tijd in het Sowjet-paradijs woedt tegen elk geloof, ja, tegen elke idealistische levens- en wereldbeschouwing. De regeering moge de verklaringen afleggen die zij wil (wat de burgerlijke moraal „leugens" noemt bestaat voor de Sowjetheeren niet), zij dekt volkomen de Derde Communistische Internationale en den Bond van God-loozen.

Den 20sten Maart j.1. vergaderde te Moskou de algemeene conferentie van bovengenoemden Bond. Bij die gelegenheid verklaarde kameraad Jaroslavsky dat het de taak der God-loozen is: „Overal waar de godsdienst vasten grond heeft verkregen, dezen te bestrijden"; en hij voegde er aan toe, dat „ieder lid van den Bond verplicht is alle krachten in te spannen om de atheïstische wereldbeschou-

1) Ibidem, p. 132; Vladimir Voitinsky: Les années de victoire et de défaite, t.a.p. p. 17.

Sluiten