Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BROCHURES

over de Russische Geloofsvervolgingen en het Communisme, uitgegeven door de Chr. Mannenvereen. „Gij zijt allen Broeders" le Pijnackerstraat 102-106, Rotterdam. Bestellingen bij Stemerding & Co.

No. TITEL. Prijs

— Dr. O. Schabert, Slachtoffers van het Bolsjewisme ƒ 0.65

— Ir. Max Henkart, Sovjetbeloften en werkelijkheid ,0.25

— Rob. de Traz, Verontwaardiging over de laksheid der Christenheid 0.15

11 De heerschappij der Communisten van 1917—1930 0.35

12 Dr. Karl Nötzei, Oorsprong, wezen en beteekenis van het bolsjewisme .. „ 0.20

13 R. von Koschütski, Herinneringen aan Rusland 0.25

14 Ploi. N. Ton Arseniew, Godsdienst in Sovjet-Rusland 0.15

15 Dr. J. R. Calienbach en anderen, Toespraken over de Russ. Geloofsvervolg. „ 0.50

16 C. Shevitsch, De gevolgen van de buitenlandsche protestbeweging op den godsdienstigen toestand in Rusland 0.15

17 M. MischailoH, De Russ. Orth. Kerk «ader het Sovjet-Regime 0.35

18 Dr. W. Künhaupt, Het Bolschewisme — zijn ideeën, bedoelingen en ondergang 0.20

19 De godsdienstvervolgingen in Rusland (uit het Russische blad „Dni") .. „0.20

20 Wat is het Bolschewisme en hoe ziet het er in Rusland uit? 0.15

21 Tfna Schmidt, Mijn reis in Rusland ,. 0.15

22 Dr. G. Lodygensky, Rusland in 1930 0.40

23 Boris Eliachelf, De Sowjet Dumping 0.15

24 Dr. F. J. Krop, Het Bolsjewisme in de praktijk en wat wij uit die wereldactie kunnen leeren 0.20

25 Dr. O. Schabert, De Baltische arbeid voor Rusland 0.25

26 Dr. F. J. Krop, Pinksterevangelie en Bolsjewisme 0.20

27 Frédéric Eccard, De dwangarbeid in Sovjet-Rusland 0.20

28 Dr. F. J. Krop, De treurige toestand der arbeiders in Sowjet-Rusland en

de Kerken 0.20

29 G.Z.A.B.-Bestuurslid, De Russ. arbeider onder communistische heerschappij 0.20

30 De intern. Samenkomst der Kerken te Genève. 10 Sept. 1931, en de roeping van den Volkenbond inzake de Russ. gelocfsvervolgingen / 0.19

31 Dr. F. J. Krop, De gunstige berichten van reizigers, die de Sowjet-repu-

bhek hebben bezocht, en de werkelijkheid 0.15

32 Dr. F. J. Krop, Nog eens: De gunstige berichten van reizigers, die de Sowjet-republiek hebben bezocht, en de werkelijkheid 0.20

33 Da. J. de Saussure e.a., Intern. Kerkelijke samenkomst te Genève, om de aandacht van den Volkenbond op de godsdienstvervolgingen in Sowjet-Rusland te vestigen 0.40

34 Dr. F. J. Krop, De Kerstcampagne en de geloofsvervolgingen 0.20

35 Dr. F. J. Krop, Dwangarbeid, terreur. Een adres aan de Ontwapeningsconferentie 0-20

36 Geweld en Terreur in Sowjet-Rusland 0.25

37 Dr. F. J. Krop, Staat men in Rusland aan felle vervolging bloot, alleen

om het feit, dat men geloovig ia? 2e druk .-» ,, 0.20

38 Mijn ervaringen in de Russische gevangenissen en hoe ik uit de klauwen

der G.P.Oe ontkwam }.»

39 Gawroesja Boer ja. Onder het juk der Sovjets 0.25

40 Dr. F. J. Krop, Mijn reis naar de Russische grens, of wat ik zag van

het werk vaa Dr. O. Schabert e.a 0.36

41 Dr. F. J. Krop, De Lappo-Beweging 0.15

42 Een Handleiding over Gewapenden Opstand .• 0.2S

43 Dr. F. J. Krop, De Lappo-Beweging 1932 V":"V _ï

44 Th. Aubert, Het Leven der Arbeiders in Sowjet-Rusland 0.3»

45 Pierre Maury, Gedachten over het Communisme 0.25

46 Dr. F. J. Krop. Wat het bolsjewisme feitelijk is en bedoelt O.»

47 Het leven en lijden van de vrouw in Sowjet-Rusland .. *•*

48 Dr. F. J. Krop, Plicht en Roeping der Christenen ten opzichte van de vervolgden in Sowjet-Rusland 0.20

49 Grepen uit Finland's verleden (met een inleidend woord van Dr. Krop) „ 0.20

50 Dr. Raymond Devrient, De sociale consequentie van het Bolsjewistische

51 Or^ks EW''»'Dr."j.'ScWrickVrV, De holsjeviseerinü van ÖuitacMand „ 0.35

52 Dr. F. 1. Krop, De beteekenis van Finland in den huidigen cultuurstrijd ., 0.35

53 Dr. F. J. Krop. Waarom maakt gij U toch zoo druk over Rurlend? ...... .. 0JO

54 Dr. F. J. Krop. Ons parool in den strijd tegen het bolsjewisme: Godsdienst Gezin Gezag 0.2©

55 Prol. A. Lecerl, Het recht van weerstand in de H. Schrift en meer benaald in het Evangelie »•«

56 Godsdienst. Gerin, Gezag ....................;; • »

57 Dr. F. J. Krop, ..Het communisme is het Koninkrijk Gods , 0.W

. Wat te denken van deze stelling?

58 Dr. J. R. Calienbach en Dr. F. J. Krop. Enkele opmerkingen

naar aanleiding van de Jodenvervolgingen in Duitschland 0.28

Sluiten