Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Sowjets Unter den Linden 7, te bezoeken, die jaarlijks ter viering yan de October-revolutie worden gehouden? Want daardoor wordt het Golgotha geëerd, waarop millioenen kinderen van Rusland den kruisdood vonden ter verheerlijking van de zinlooze communistische hersenschimmen en der komende wereld-revolutie, door de 3de Internationale voorbereid.

Dat ze toch allen bedenken, dat iedere bokaal champagne, ieder greintje kaviaar op dezen Sowjet-avond door tranen en bloed van het geheele Russische volk is gekocht en dat ze door hun deelname daaraan er toe bijdragen, dat hun vaderland in een algemeene folterkamer wordt veranderd.

„De Komintern heeft voor den verkiezingsstrijd in Duitschland aanzienlijke sommen uitgegeven", zoo schrijven „De laatste Berichten". Nr. 3455 van 7 Sept. 1930, waarin een uittreksel wordt gepubliceerd uit een brief van een Berlijnsch Sowjet-diplomaat. Van 1 Juli tot 15 Augustus 1930 hebben talrijke „Overdrachten" plaats gehad. Eenige daarvan laten we hier volgen.

„Het lid van de Z.K.K.P.D. (Duitsch Communistische Partij) genaamd Münzenberg, ontving van Bogatzki (voorzitter van het Sowjet-Roode kruis in Zwitserland) den 4den Juli in Bazel 10000 p. sterl.; de „Deutsche Verlag" kreeg als „leening" van de Wostwag (DuitschRussische maatschappij voor den handel met het Oosten) den 5den Juli 110000 Mark. Het lid van de Z.K.K.P.G., Stecker, ontving van Bebenjki (plaatsvervanger van den handelsvertegenwoordiger) den lOden Juli 150000 Mark. Het lid der Z.K.K.P.G., Neumann, kreeg van de Duitsche afdeeling I.K.K.I. 14 Juli 150000 M. Het lid der Z.K.K.P.D., Blenkle, ontving van de K.I.M. door Hanne Santner den 14den Juli 100000 M. Het lid der Z.K.K. P.D., Remmele, kreeg voor het verkiezingsfonds van de partij uit de kas der handelsvertegenwoordiging door bemiddeling van Swanidse den 20sten Juli 650000 M. Uit de som-

Sluiten