Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontslaan, alsof zij als Abrahams zaad Hem niet noodig hadden tot de zaligheid. Hoe geheel anders was de houding van den Patriarch: „Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijnen dag zien zou; en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest."

Wanneer heeft Abraham dien dag van Christus gezien? Dat is eene vraag, die onwillekeurig bij ons rijst. Het antwoord daarop vinden we in hetgeen de Schrift ons omtrent Abraham's levensgeschiedenis mededeelt. Wij lezen n.1. in Genesis 18, dat de Heere tot Abraham zeide: „Ik zal voorzeker weder tot u komen, omtrent dezen tijd des levens; en zie, Sara uwe huisvrouw zal eenen zoon hebben" en nogmaals: „Zou iets voor den Heere te wonderlijk zijn? ter gezetten tijd zal Ik tot u wederkomen, omtrent dezen tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben." Die komst des Heeren valt dus samen met de geboorte van Izak, want die is de zoon, hier beloofd. In de geboorte van Izak is dus de Heere tot Abraham gekomen. In de geboorte van Izak heeft dus Abraham den dag van Christus gezien.

Dienovereenkomstig gaan wij spreken over den dag van Christus, door Abraham gezien in de geboorte van Izak.

Laat ons overwegen:

1. hoe Abraham dien dag van Christus in de geboorte van Izak gezien heeft;

2. wat het zien van dien dag van Christus bij Abraham gewerkt heeft;

Sluiten