Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met den Heere vereenzelvigd. Dat is de Engel des Heeren geweest, in wien de Heere zelf zich den mensch openbaart — of wilt gij het met duidelijker woorden: de Zone Gods, die gezegd heeft: „Wie Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien." Deze is het, die tot Abraham sprak: „Ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent dezen tijd des levens; en zie, Sara uwe huisvrouw zal een zoon hebben.

De vervulling dezer toezegging vermeldt onze tekst: „En de Heere bezocht Sara, gelijk als Hij gezegd had; en de Heere deed aan Sara gelijk als Hij gesproken had. En Sara werd bevrucht, en baarde Abraham eenen zoon in Zijnen ouderdom, ter gezetter tijd, dien hem God gezegd had." Zoo is in de geboorte van Izak den dag van Christus gezien. Want in Izak aanschouwde hij het beloofde zaad, Izak was hem type van Christus. De komst des Heeren tot Abraham in de geboorte van Izak is eene schrede op den weg van de vleeschwording des Woords.

II

Wat heeft nu het zien van dien dag van Christus in de geboorte van Izak bij Abraham qewerkt? Dat is de tweede vraag, die wij te beantwoorden hebben. Wij kennen dat antwoord reeds, want het is door den Heere Jezus gegeven:

Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijnen dag zien zou; en hij hééft hem gezien, en is verblijd geweest.

Sluiten