Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volk maken, en u zegenen, en uwen naam groot maken; en wees een zegen! En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden."

Aan dézen Izak heeft God Rebekka als echtgenoote toegescbikt — en zij is onvruchtbaar!

Met welk eene stille vreugde had hij haar gebracht in de tent zijner moeder Sara, van wie de Heere zelfs, na de oprichting van Zijn Verbond, tot Abraham gesproken had: „Gij zult den naam uwer huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara. Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit haar een zoon geven; ja, Ik zal haar zegenen, zoodat zij tot volken worden zal; koningen der volken zullen uit haar worden."

Wat kon daaruit nu worden — met eene onvruchtbare vrouw? Hoe zou bovenal zóó ooit kunnen komen dat „zaad", waarin alle volken der aarde gezegend zouden worden — waarvan de Heere nog zoo nadrukkelijk gesproken had, toen Abraham Izak naar den geest ten offer had gebracht? aan Wien, al zou hij uit Izak voortkomen, dus ook voor Izak zelf alle heil hing?

Welk een nood intusschen ook voor Rebekka!

Was haar niet, bij haar vertrek met Eliezer, door heel haars vaders huis toegeroepen: „O, onze zuster! word gij tot duizenden millioenen, en uw zaad bezitte de poort zijner haters 1" ? En nu bleek zij onvruchtbaar! beladen met de smaad-

Sluiten