Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verandering van zijn jammerlijken toestand en den jammerlijken toestand van zijne vrouw? Wat zal die Izak geroepen hebben, wat zal hij den Heere ook hebben gewezen op Ismaël, die onderdehand groeide als een boom, geplant aan waterbeken! Wat zal hij wel hebben gesmeekt: Heere! Gij wilt mij toch niet beschaamd laten worden? Daarvoor hebt Gij toch uwe beloften niet ge-r geven! Al zie ik niet anders dan een onvruchtbare vrouw, het is toch de vrouw, die Gij mij gegeven hebt, om te doen wat Gij reeds aan Abraham, mijnen vader beloofd hebt! Al staan wij dan voor een volstrekte onmogelijkheid, Gij hebt het toch gezegd: „Ik zal u tot een groot volk maken" en „In u en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde."

Kostelijke aanwijzing voor ons, mijne Geliefden! gehuwden, maar ook ongehuwden.

Bij alle ervaringen, die vierkant in strijd zijn met de beloften des Heeren, den moed niet verloren! Ons niet door nooden, die tusschen Hem en ons zich plaatsen, van Hem laten afleiden. Als het er werkelijk om gaat, dat de Heere onze God is, gebleven in den weg, waarop Hij ons leidt, en Hem gehouden aan Zijne beloften! Al ziet het er nog zoo onmogelijk uit, vastgehouden dat Hij machtig is te doen wat Hij beloofd heeft.

Gelukkig het huis, waar man en vrouw zóó knielen voor den Heere; met hun kruis, van welken aard het dan ook zij, tot Hem gaan, vasthoudend aan Zijne beloften. Waar, als alles hun

Sluiten