Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar komt de profeet Gad aan. Hij brengt op last van den engel des Heeren aan David een bevel des Heeren, om n.1. op den dorschvloer van Ornan of Arauna, den Jebusiet, —- de plaats, waarboven de engel des Heeren zich bevond — den Heere een altaar op te richten. Uat bevel voert David onmiddellijk uit Hij koopt van Ornan den dorschvloer en runderen en hout. al wat hij noodig had. Dra is een altaar opgericht. Brandstoffen en dankoffer brenqt Israëls koning den Heere. — Wat zal daarbij niet zijn omgegaan in zijn hart: de brandofferen droegen een verzoenend karakter, de dankoffers hebben betrekking op de heiliging, op de toewijding van hart en leven aan den Heere Brand- en dankoffer tezamen schaduwen af de verzoening der zondaars en de inzetting van den verzoenden zondaar in de gemeenschap Gods door den Heere. - Wij lezen, dat David bij dat altaar en die offeranden „den Heere aanriep . Wat zal dat anders geweest zijn, dan een roepen om genade, dan een smeeken dat de Heere aan hem waar maken zou wat de offeranden afbeeldden en in schaduw teweegbrachten; dat n.1. de Heere hem reinigen zou van alle ongerechtigheid en herstellen in Zijne Gemeenschap! fin ziet. het antwoord des Heeren laat met op zich wachten: „Als hij den Heere aanriep, zoo antwoordde Hij hem door vuur uit den hemel op het brandofferaltaar." Klaarblijkelijk heeft dit vuur Davids offer ontstoken, geli k

Sluiten