Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen daarvan op het oogenblik nog niets verstaan, doet niets ter zake: God de Heere weet wat Hij doet. Hij geeft wat tot voorziening in de behoefte noodig is, nog eer die behoefte is gevoeld. Het is aan alle kanten genade, welke God in den Doop verheerlijkt. Daarom is ook de Doop zoo heerlijk voor een iegelijk, die niet anders dan van genade kan leven.

God geve u dat recht te verstaan, gij oudersl die heden met uwe kinderen voor Zijn aangezicht nadert, opdat ware blijdschap uwe harten moge Vervullen. En Hij geve het ons allen recht te vatten, opdat wij de genade des Heeren ook in deze dingen op prijs stellen en haar alleen de eere geven.

Als gij straks naar uw huis gaat, komt gij thuis met een kind, dat het merkteeken Gods aan het voorhoofd heeft ontvangen. Dat brengt echter voor de ouders ook verplichtingen mee. Daarvan is zeker dit wel de eerste, dat de ouders de kinderen in het opwassen bekend maken met het voorrecht, dat hun geschonken is, en hen onderrichten aangaande de beteekenis van den Doop. Maar veider behoort daar ook toe, dat de ouders hunne kinderen opvoeden in de vreeze des Heeren of om eene uitdrukking van den Apostel Paulus te gebruiken: „in de leering en vermaning des Heeren." Dat is geen gemakkelijke taak; integendeel : een taak, die hoe langer hoe moeilijker wordt, zooals de praktijk een ieder opvoeder wel leert. Maar daarom mogen

Sluiten