Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe zou hij het dan kunnen, durven doen?

O hoort het tot uwe vertroosting, gij allen, die deswege bekommerd zijt! — Gij moogt toch op die belofte des Heeren zien.

Die belofte is toch voor menschen als gij. Het is immers eene belofte, die niet gegrond is op iets. dat gevonden werd door den Heere bij degenen, aan wie Hij haar gaf. Neen het is eene vrije gift, enkel en aUeen uit het hart des Heeren zelve voortgekomen. Die belofte toont enkel de gezindheid Zijns harten. Zijne genadige gezindheid. , .

En toch rust die belofte op hechten grondslag. Wilt gij dien kennen? Is u dat Reisbehoefte? Richt dan uw blik naar den heuvel op Golgotha. Daar ziet gij een kruis. Aan dat kruis hangt een Mensch! Maar die Mensch is Gods eigen Zoon. die uw vleesch en bloed heeft aangenomen en daarmede ook uwe zonde en uw schuld. En die Mensch stort Zichzelven in den dood, dien gij door. uw zonde verdiend hebt. Het gericht, dat u treffen moest, heeft Hem getroffen. Hij is daaronder echter niet bezweken. Want Hij is verrezen uit den dood. En dat niet alleen, maar Hij is ook opgevaren ten hemel, en gezeten aan de Rechterhand Gods. om nu op grond van Zijne zelfofferande uit te deelen aan verloren menschenkinderen genade voor genade! Hier vindt gij dus het antwoord op de bange vraag van uw hart: hoe komt dan God aan Zijn recht en Zijn eer' Dat heeft de Heere Christus Hem gegeven

Sluiten