Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzoend. Door Zijne opstanding heeft Hij leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Door Zijne hemelvaart plaats bereid in het Vaderhuis met de vele woningen. Door de uitstorting des Heiligen Geestes de gemeenschap met God in de harten hier op aarde tot stand gebracht. En dat alles valt uit vrije genade ten deel aan zondaren, in den weg des geloofs in

Hem. .

Heerlijk, nietwaar, voor allen, die in waarheid in Hem gelooven, op Hem zich verlaten!

En toch — daar ontbreekt nog iets. Vooral, wanneer we denken aan degenen, die van Hem niet gediend zijn. Die kunnen, daar al wat wij zeiden waarheid des geloofs is en niet van aanschouwen, met schijn van recht, dat alles nog schrijven op rekening van de dichtende verbeelding der geloovigen — zooals zij dan ook nog altoos doen. En de geloovigen hebben daartegenover geen middel, om de ongeloovigen te overtuigen, want Hij, Die hun alles is, is weg

uit de wereld ! Zal het pleit dan onbeslist

blijven? Zullen de geloovigen dan ten aanzien van hun geloof tegenover de ongeloovigen nimmer gerechtvaardigd worden?

Gode zij dank, zoo staat het niet. Daar is nog eene andere komst van den Zoon des Menschen dan Zijne komst in het vleesch. Dat is Zijne komst in heerlijkheid, waar onze tekst van spreekt m de woorden: „komende op de wolken des hemels, met groote kracht en heerlijkheid." Over die

Sluiten