Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Zoon des Menschen komen."

Van hoe ontzaglijke beteekenis is dan die verschijning van het teeken van den Zoon des Menschen. Het oogenblik daarvan is het beslissende oogenblik, waar niets aan te veranderen valt, waar geen ontkomen aan is. Dan staat al wat leeft voor het feit: de Zoon des Menschen is er!

II

Op den ernst van die verschijning van het teeken van den Zoon des Menschen wijst de Heere Jezus in hetgeen wij verder lezen in onzen tekst: „en dan zullen al de geslachten der aarde weenen; en zullen den Zoon des Menschen zien, komende op de wolken des hemels, met groote kracht en heerlijkheid."

Naar den grondtekst staat er eigenlijk niet „geslachten der aarde", maar „al de stammen der aarde." De naam „geslachten" zou wijzen op de menschheid, zooals zij in op elkaar volgende perioden door de eeuwen heen de aarde bevolkt. Wordt van „stammen der aarde" gesproken, dan rust het oog meer op de deelen der menschheid naar hun afkomst, zooals ze in de wereld leven, door banden des bloeds met elkander verbonden, in tal van vertakkingen.

Als we daar verder over nadenken, dan gaan onze gedachten verder. Onder die „stammen der aarde" bestaat groot onderscheid. Daar zijn er van hoogen en van lagen staat en stand: aan-

Sluiten