Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlijken gang van zaken, door Lukas in ietwat soberen stijl aan de vergetelheid ontrukt.

In den loop der jaren hebben wij al langs verschillende lijnen doorkruist het betrekkelijk kleine veld, waarin het Evangelie ons op de bekende bladzijde brengt. Menigmaal hebben we er reeds vóór gestaan met de gedachte: dat hebben we nu geheel doorvorscht, zoodat er niets meer in te vinden is, of het is ons bekend! En toch is het nog nooit „koekkoek-éénzang" geworden. Telkens bleek, dat er toch nog wel dingen waren, die in het licht konden worden getrokken, zoodat de oude stof ons weer nieuw in de ooren klonk.

Zoo werd ik ditmaal getroffen door het feit, dat onze tekst onze aandacht richt op twee Heerschers, wier heerschappijen voor elkander beteekenis hebben, in elkanders lot ingrijpen, elkanders wegen kruisen: Augustus en Jezus.

Al was er naar het uitwendige niets van te bespeuren, het is toch maar waar, dat de geboorte van Jezus in Bethlehem te danken is geweest aan het gebod door Augustus uitgevaardigd in Rome. Even waar is het, dat het tijdstip dier uitvaardiging ten nauwste samenhing met de aanstaande geboorte van Jezus in Bethlehem. Het is ten sjotte de Heere in den hemel, Die de wereld regeert, naar Wiens Raad en door Wiens wil alles zich beweegt, ook de machtigste Vorst op zijn troon.

Welk een onderscheid echter tusschen dié

Sluiten