Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder Zijn scepter terug te brengen, om te genieten al wat in Zijn Rijk te genieten valt. In het kort is dit alles samengevat in den Naam, dien Maria's Eerstgeborene op Gods eigen bevel moest dragen: „Jezus", door den Engel die aan Jozef verscheen, aldus verklaard: „Want Hij zal Zijn volk zaligmaken van hunne zonden. Maar niet minder in de boodschap der engelen aan de herders, deze „groote blijdschap" verkondigend: „dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heer, in de stad Davids . Dat is de heerlijke aard der Christus-heerschappij.

„Wereldmacht" en „Christusheerschappu staan in deze Bedeeling steeds tegenover elkander naar beider aard.

Wat de Duivel gewrocht heeft in de oude wereldrijken, idat heeft hij in nieuwe vormen altoos bij de hand. Allerlei machten en rijken gebruikt hij tot zijn verderfelijk doel. Onwillekeurig denken we aan het laatste wereldrijk, waaraan de naam van Napoleon herinnert. Maar evenzeer aan wat we in den tegenwoordigen tijd zien geschieden zoowel in het verre als in het nabije Oosten, met name in het laatste, de groote Sovjet-Republiek, die alles onder den voet tracht te loopen. Maar ook in den Volkenbond, die de éénheid der volkeren tracht te bereiken, maar langs den weg van louter menschelijk vermogen, waar de ongerechtigheid zich al zóó begint te openbaren, dat een der afgevaar-

Sluiten