Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt, naarmate meer menschenkinderen verlost worden uit de banden der zonde en des doods, en gemaakt tot kinderen Gods. Daarom werkt zij ook op heel andere wijze. De weg, die leidt tot haar doel, is een weg van lijden.

Dat zien we al dadelijk, wanneer wij nog eens letten op Jozef, die „ook" opgaat van Nazareth naar Bethlehem, „met Maria, zijne ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was". Een moeilijke gang! Dat kan ieder wel begrijpen, die daar even over nadenkt. Was dat nu een werk voor eene aanstaande moeder. Bovenal: was dat nu een wérk voor eene moeder, die zulk een kind onder het hart droeg? Een kind van zooveel beteekenis, van zulk eene heerlijke bestemming? Moest daar niet alles gedaan worden, om dat wordende leven te beveiligen? Er is echter geen helpen aan! Augustus' „gebod" heeft klem, het moet uitgevoerd, het koste wat het koste. En daarom wordt de moeilijke tocht aanvaard — zonder morren of klagen, in eenvoudigheid des harten volgend, waar God roept, zonder Wiens wil immers geen schepsel zich kan roeren of bewegen, ook niet de machtige keizer van het Romeinsche Rijk!

Nog duidelijker treedt het karakter van „lijden" in het licht, als we letten op de dingen, die in Bethlehem zelf plaats vinden: „En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haren eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, om-

Sluiten