Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weging als wij. Dan behoeven wij ons nog niet ongelukkig, hopeloos ongelukkig te voelen, wanneer bij ons zulk eene crisis uitgebroken is of dreigt. Want dan wijst dat Evangelie ons ook den weg, om in die crisis niet ten onder te gaan.

II

Zoo komen we aan eene tweede vraag: Wat heeft Johannes de Dooper in die crisis zijner ziel gedaan?

Het antwoord ligt in hetgeen Lukas in vs. 19 schrijft: „En Johannes, zekere twee van zijne discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende: Zijt Gij degene, die komen zou, of verwachten wij een anderen?"

Dat antwoord is eenvoudig genoeg: hij heeft zich tot Jezus gewend. Door middel van die twee discipelen, omdat hij zelf niet bij den Heere Jezus kon komen. En hij deed dat in alle eenvoudigheid en oprechtheid. Bij monde van zijne discipelen legde hij regelrecht bloot, hoe het er in zijn binnenste uitzag, zonder omwegen vragend: „Zijt Gij degene, die komen zou, of verwachten wij een anderen?"

Als we dat zoo in het Evangelie lezen, lijkt ons de weg, dien Johannes bewandelde, zoo eenvoudig mogelijk. Wat kon hij beter doen? Waar kon hij beter antwoord krijgen op de vraag zijner ziel dan bij Jezus Zelf? Ja, waar anders dan bij Jezus kon hij een betrouwbaar antwoord krijgen? Het schijnt ons dan ook haast vanzelf sprekend,

Sluiten