Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat wc ons toch niet door valsche schaamte en door vrees laten terughouden. Want dan blijven we in de crisis steken en komen er in om. Want wat niet op Jezus zich verlaat, al schijnt het nog zoon waagstuk, dat komt om. Zeg maar eerlijk, hoe het in uw hart ligt en waarom het zóó in uw hart ligt. Houd niets achter, al moet gij u zelf er nog zoo om veroordeelen, al schiet ge er uw heele reputatie van vrome man en vrome vrouw, van ervaren Christen en ervaren Christin bij in.

Dan zult ge ondervinden, dat gij het niet tevergeefs doet. Hij werpt u niet weg, Hij laat u ook niet in de onzekerheid, want Hij is nog altoos zooals Hij gezegd wordt te zijn.

III

We hebben nu overwogen, hoe de in de vraag van Johannes zich openbarende crisis in zijne ziel is ontstaan en wat Johannes in die crisis gedaan heeft. Hooren we nu ook nog, hoe Jezus hem in die crisis vastgesteld heeft.

Dat wordt ons duidelijk uit hetgeen Lukas in vs. 22 en 23 schrijft: „En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen, en boodschapt Johannes weder de dingen, die Gij gezien en gehoord hebt: dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatschen gereinigd worden, de dooven hooren, de dooden opgewekt worden, den armen het Evangelie verkondigd wordt; en zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd

Sluiten