Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teekenis dezer dingen voor ons verloren. Hij is de Middelaar Gods en der menschen, die zondaren met God verzoenen en hereenigen zal. Dat is toch het groote en heerlijke doel van Zijn komst in de wereld.

Als wij, daaraan gedachtig, het leven des Heeren Jezus overzien, dan vinden wij hier en daar kenmerkende oogenblikken. — Vooreerst wijs ik u op de kribbe. Daar zien wij Jezus ingetreden in de rijen der menschheid, al aanstonds deelend in de ellende, die de zonde op aarde gebracht heeft: in armoede ligt Hij daarneder, als een, voor Wien ternauwernood plaats is op de aarde. — Voorts herinner ik u aan Zijnen Doop in den Jordaan. Daar komt duidelijk aan het licht, als hoedanig Hij op deze aarde vertoefde: als Degene, Die der menschen zonden draagt. Hij laat Zich immers met al het volk doopen met den „Doop der bekeering tot vergeving der zonden." Dat Hij Zich laat doopen is niets minder dan een openlijk aanvaarden van wat Jesaja aldus uitdrukt: „doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanloopen." En gaat nu eens naar Gethsemane. Daar staat Hij, beladen met de zonde der wereld. De tijd breekt aan, waarop die ongerechtigheid van Hem wordt geëischt. Hij moet de bezoldiging der zonde in ontvangst nemen. Hij moet het ervaren, dat die bezoldiging de dood is: de volkomen afsnijding van God, de Bron des levens. Zóó alleen wordt aan de gerechtigheid

Sluiten