Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gebed. Er komt geene bede meer over Zijne lippen. Hij is geheel en al overgegeven aan des Vaders wil.

III

Waarom heeft het den Heere Jezus zooveel en zulk een strijd gekost? Hierop is slechts één antwoord mogelijk: omdat Hij waarachtig mensch was.

Gel.! daaraan is en wordt vaak veel te weinig gedacht. Maar dan sluit men zich meteen den weg af tot het rechte verstand van Christus' lijden. Men heeft wel eens wat al te snel het oog op de Godheid van Christus geslagen en zich daardoor ook het lijden al te gemakkelijk voorgesteld. Dan begon dat lijden vrij wat te gelijken op het opzeggen van een geleerd lesje. M.a.w. de diepte werd uit het lijden weggenomen, om niet te zeggen het lijden werd gemaakt tot eene schijn ver tooning! Zeker, onze Catechismus antwoordt op de vraag, waarom de Middelaar waarachtig God moet zijn: „opdat Hij uit kracht Zijner Godheid den last des toorns Gods aan Zijne menschheid dragen zou". Maar de bedoeling daarvan is allesbehalve 't zóó voor te stellen, alsof de goddelijke natuur van Christus 't Zijne menschelijke natuur licht heeft gemaakt. Integendeel legt dat antwoord den nadruk op de zwaarte van dat lijden: had de goddelijke natuur de menschelijke niet ondersteund, dan had de menschelijke natuur 't niet ten einde

Sluiten