Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij door het Evangelie met het leven kennis gemaakt hebben. Hoe dieper dat leven in onze ziel gedrongen is, hoe smartelijker de scheiding van God wordt. En wij moeten het bekennen, hoe langer hoe meer, dat wij toch niet anders hebben verdiend, zoowel met onze tallooze overtredingen van Gods heilige wet, als met ons ongeloof, ons wantrouwen, onze ontevredenheid en nog zooveel meer. Wij hebben niet anders verdiend, dan dat God onzen adem afsnijdt, want hoe is 't mogelijk, dat Hij ons nog dag uit dag in voor Zijne heilige oogen duldt op deze aarde! Wij hebben niet anders verdiend, dan dat Hij ons voor eeuwig van Zijn Aangezicht weg doet en ons voor eeuwig overgeeft aan den gloed van Zijnen toorn! t— Maar, o wonder van genade, aan wat wij verdiend hebben heeft Hij Zijnen Zoon onderworpen als de Mensch-in-onzeplaats. Dat zien wij in Gethsemane: Jezus Christus heeft Zich om onzentwil aan dien dood onderworpen, is ingegaan in den toestand der scheiding van God. Hij heeft den wil des Vaders volbracht, hoe smartelijk het ook voor Hem was. Zoo heeft Hij echter tegelijk Gode eene volkomene gehoorzaamheid gebracht. Daarom is Hij ook uit dien dood verlost, heeft Zijnen Vader weer in de vriendelijke oogen mogen zien* reeds in de woorden, waarmede Hij Zijn aardsche leven aflegde: „Vader! in Uwe handen beveel ik Mijnen Geest"; heeft straks de groeve der vertering verlaten en heeft Zich gezet aan

Sluiten