Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom geeft hij Hem over aan den wil Zijner vijanden, moet de koning der Joden aan het kruis.

Welk een lijden is daarmee onzen Heere Jezus berokkend.

Als de koning der Joden aan het kruis, d.i. als de koning der Joden verworpen, aan smaadheid en verachting prijsgegeven. Dat was het loon, dat Jood en Heiden Hem toelegden voor al den arbeid, dien Hij Zich getroost had om hen te bevrijden uit de banden der zonde en des doods. Dat was het loon, door overheid en onderdanen Hem toegelegd voor Zijnen wandel in gerechtigheid, in de ware vreeze des Heeren.

Wat een ondankbaarheid, wat een goddeloosheid! Ja, wat een goddeloosheid. Pilatus heeft in dat opschrift de schande van het Joodsche volk wereldkundig gemaakt. Want het roept in drie talen, Hebreeuwsch, Grieksch en Latijn, aan ieder, die het leest, toe: deze koning is door Zijn eigen volk verworpen; zij hebben den van God hun geschonken Heilsvorst van zich aestooten; uit louter vroomheid de grootste goddeloosheid begaan. Maar Pilatus heeft in datzelfde opschrift ook een getuigenis afgegeven tegen zichzelven. Want het roept een ieder, die het leest, toe: de hoogste rechter in dit land heeft zich jammerlijk aan het recht vergrepen, ja Gods majesteit aangetast, diens Gezalfde aan het kruis nagelend. In het kruis van Golgotha heeft de zonde haar toppunt bereikt, haar hoogsten triomf gevierd, ten koste van den onschuldigen Jezus.

Sluiten