Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Zijne voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven"?

Die gouden gordel, op ongewone plaats gedragen — niet om de lendenen, maar aan de borsten — teekent Hem op zinnebeeldige wijze als den Koning van het Godsrijk. Die voeten, gelijk aan koper, dat in een oven gloeiend gemaakt is en nu blijft gloeien, teekenen Zijn lijden. Daar de voeten het gansche lichaam dragen, het met goud gegorde lichaam, is daarin uitgedrukt, dat Zijne Koninklijke heerschappij rust in Zijn lijden, dat het lijden de grond daarvan is.

Dieper gevat, vinden wij dezelfde gedachte in Openb. 7:17, waar gesproken wordt van „het I .am, dat in het midden des Xroons is." Dat is hetzelfde Lam, dat in Op. 5 : 6 geteekend wordt met de woorden: „staande als geslacht", herinnerend aan den dood. Dat Lam is de Christus, nietwaar? Kan dat wel duidelijker worden uitgesproken, dat de heerschappij van den Christus, d.i. van den Koning der Joden, rust op Zijn kruisdood?

Op één stuk willen we in dit verband nog wijzen, n.1. op het nieuwe lied, volgens Openb. 5:9, 10 dat Lam toegezongen: „Gij zijt waardig het boek te nemen en Zijne zegelen te openen; want Gij zijt geslacht en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht* en taal, en volk, en natie. En gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesters; en wij zullen als

Sluiten