Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijne ondoorgrondelijke liefde tot een van Hem afgevallen menschengeslacht! Want die liefde alleen is het, die God bewoog, Zijnen Zoon te zenden „in gelijkheid des zondigen vleesches". II

Dat zal ons duidelijk worden, als wij nu overgaan tot beantwoording van onze tweede vraag, die na het overwogene als vanzelf rijst: Wat beoogde God daarmee dan? Waartoe heeft dat moeten dienen?

Wij lezen in onzen tekst: „Want hetgeen der Wet onmogelijk was, dewijl zij door het vleesch krachteloos was, heeft God, Zijnen Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleesches en dat voor de zonden de zonde veroordeeld in het vleesch, opdat het recht der Wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vleesch leven, maar naar den Geest." God heeft dus — om het voorshands zoo algemeen mogelijk te zeggen — dit doel met die zending Zijns Zoons: in menschenkinderen tot stand te brengen wat de Wet onmogelijk tot stand brengen kon.

Wat was dan der Wet onmogelijk? Dat komt ons helder voor den geest te staan, wanneer wij letten op hetgeen God gedaan heeft, en waartoe Hij dat gedaan heeft.

God heeft „de zonde veroordeeld in het vleesch". „De zonde", dat is niet deze of gene zonde; ook niet het geheel van alles wat zonde heet; maar de zonde, waar Paulus gedurig aan denkt: die geweldige macht, die door dien eenen

Sluiten