Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles wat tot het leven en de godsvrucht behoort. In Hem alleen. Op de gemeenschap met Hem komt het aan.

Dat zij en dat blijve het eenige verlangen uwer ziel: in Hem gevonden te worden, met Hem gemeenschap te hebben, in Zijne gemeenschap te leven.

Moet gij voor den spiegel der Wet uzelven veroordeelen, doe dat dan in waarheid en oprechtheid, en neem zoo de toevlucht tot Hem alleen. Dan komt ge nimmer voor teleurstelling en ontgoocheling. Dan gaat ge veilig. Gods Wet verdoemt u niet; want, als ge in Christus zijt, valt er niets te verdoemen, wijl ge met Zijne gerechtigheid zijt bekleed, waaraan niet het allergeringste ontbreekt. En Hij leidt u door Zijnen Geest in het spoor der gerechtigheid, zoo zeker, als God, Zijnen Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleesches, de zonde veroordeeld heeft in het vleesch, opdat het recht der Wet vervuld zou worden in allen, die niet naar het vleesch wandelen, maar naar den Geest.

Verlaat u daarop.

Dat God Zijnen Zoon gezonden heeft in gelijkheid des zondigen vleesches, dat is een onloochenbaar feit. Welnu, even onloochenbaar is het dan ook, dat de vrucht daarvan niet zal uitblijven bij een iegelijk, die aan Hem zich houdt. Amen.

(1929)

Sluiten