Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de wet-des-levens-in-Christus Jezus tot ons komt wanneer wij met den dood in onze leden hebben te kampen. Het is de Heilige Geest, Die uitgaat van den Vader en den Zoon, Dien door den Zoon gezonden wordt van den Vader, Die woning maakt in onze harten en ons alzoo brengt en houdt in de gemeenschap des Zoons en des Vaders.

Die Geest nu komt onze zwakheden mede te hulp. De Apostel heeft hier het oog op de zwakheid — de krachteloosheid — die ons als Adamskinderen eigen is; en wel de machteloosheid in geestelijken zin, ons onvermogen tot eenig goed, dat zich in zoo menigvuldigen vorm openbaart. Inzonderheid doelt hij hier op die zwakheid zooals in verschillenden vorm zij aan den dag komt in omstandigheden als waarin de geloovigen te Rome verkeerden, in lijden van allerlei aard, waarmede zij om den naam van Christus te kampen hadden. Zoolang wij hierbeneden zijn, hebben wij met lijdzaamheid te verwachten de heerlijkheid, die in hope ons deel is, en dus rustig voort te gaan op den weg, dien de Heere ons leidt. Maar juist hierin komt onze machteloosheid dra aan den dag. Het is zoo uiterst moeielijk, ja, in den grond der zaak onmogelijk voor ons. Wij worden zoo ras ongeduldig, verliezen zoo spoedig den moed, wanneer wij op onze reis door het leven zooveel ervaren, dat de ziel smartelijk treft. Wij kunnen de voorgestelde hoop maar niet vasthouden, hoe heerlijk

Sluiten