Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen met bewondering aanhooren en waaraan vleesch zijne hooge goedkeuring hecht; daar kome ook niet voor den dag schier eindelooze gebeden, waarin velen een teeken van bijzondere Godsvrucht zien, waarop velen ook uit zijn. Neen, daar zijn alleen zuchtingen, die voor het oor des vleesches niets aangenaams hebben.

Die zuchtingen slaakt de Geest Zelve in ons. Hij doet in ons binnenste wat de Heere Jezus daarboven doet in den hemel: Hij treedt voor ons tusschenbeide bij den Vader. Ook daarin komt duidelijk uit dat de H. G. niet is eene onpersoonlijke kracht, maar een Persoon, Die met Goddelijke almacht in ons werkt.

Wanneer wij zóó diep in den nood zijn, dat er geen gebed bij ons is, dat wij onzen God en Vader niet kunnen ontmoeten, dan komt de H. Geest en gaat in onzen nood in, dien nood tot Zijnen nood makende. En dan baant Hij een weg waar geen weg was. Midden in onzen nood, terwijl wij met stomheid en lamheid des geestes zijn geslagen, terwijl ons gemoed tot berstens toe wordt geperst, maakt Hij opening, ontsnapt daar een zucht aan de beklemde borst, — een zucht des H. Geestes, Die aldus doorbreekt tot den Troon, Die ons opneemt in onze machteloosheid en legt aan het harte Gods.

Zoo heeft de H. Geest voor Mozes gebeden aan de Schelfzee, toen de kinderen Israëls het hem benauwd maakten in hunne angst zoowel

Sluiten