Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

selachtig; menschen weten niet wat zij er aan hebben, kunnen er niets uit maken. Dat zien we zelfs bij een man als Eli ten aanzien van Hanna's gebed. Hij verstaat niet eens dat zij hare ziel uitstort voor den Heere, als hare lippen zich bewegen: geene stem hoorende, houdt hij haar voor dronken.

Maar Die de harten doorzoekt, weet welke de meening des Geestes is. God doorzoekt de harten, de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus. Hij is zoo geheel anders dan menschen. Deze moeten woorden en daden hebben, tenminste gebaren zien om iets te verstaan. Hij echter doorzoekt de harten, dringt in de meest verborgen hoekjes, zoodat er niets aan Zijne aandacht ontgaat. Ook de zuchten niet, die vaak door menschen niet eens worden opgemerkt. En in de zuchten, waarvan geen mensch iets kan maken, merkt Hij den Geest op, en verstaat de meening des Geestes. Hij weet wat de Geest er mede bedoelt, welke gedachten de Geest daarin heeft gelegd, welke nooden dus in die zuchten opstijgen tot Zijnen troon. Hij weet dit omdat de Geest naar God voor de heiligen bidt.

De Geest bidt naar God. Dat wijst hier niet de richting aan, waarin het gebed des Geestes zich beweegt; dat zegt hier niet, dat de Geest zich tot God en niet tot eenig schepsel of tot eenigen afgod richt. Maar dat geeft het karakter van dat bidden des Geestes aan: het is een bidden, dat geheel en al in den geest van God

Sluiten