Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten", d.i. niet alleen ik, die hier schrijf, maar ook gij, die leest. Wij allen, die in Jezus Christus gelooven, wier eenige hoop Jezus Christus is. Zoo komen dan ook wij, die den Naam des Heeren belijden, voor deze uitspraak te staan, en daarmede voor de vraag, of wij daar onze handteekening onder willen plaatsen. Of wij dus met dat „wij weten" volledig instemmen, zonder eenige aarzeling. En dat niet als iets, dat wij van hooren zeggen hebben, dat wij overleveren zooals het tot ons gekomen is, als een geleerd lesje, maar als eene waarheid, die leeft in ons eigen hart, die ons zóó klaar voor den geest staat, dat van wankeling geen oogenblik sprake is.

Wanneer wij de zaak zóó zien, is het nog niet zoo gemakkelijk, onze stem te mengen in het koor dergenen, die met Paulus spreken: „wij weten". Als wij toch te rade gaan met wat onze oogen in deze wereld waarnemen, schijnt er aan stof tot tegenspraak geen gebrek, zoodat wij in de eerste opwelling uitroepen: hoe gewaagd!

Het is toch geen kleinigheid, die Paulus daar uitspreekt, als hij zegt: „dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede." Laat ons maar op den inhoud dier woorden letten.

De Apostel spreekt daar van degenen, die „God liefhebben". O, gij verstaat het wel, dat hij niet het oog heeft op menschen, die veel spreken van hunne liefde tot God en onder de

17

Sluiten