Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tekst s Romeinen 12 :18.

„Indien het mogelijk is, zooveel in n is houdt vrede met alk menschen."

Dit woord is een der vele stukken, waartoe Paulus de geloovigen te Rome opwekt enaanspoortin dit deel van zijn bekenden Brief.

Hij doet dat met den meesten ernst. Denkt maar eens aan den indrukwekkenden aanhef van dit hoofdstuk: „Ik bid u dan, broeders! door de ontfermingen Gods, dat gij uwe lichamen stelt tot eene levende, heilige en welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Ge voelt wel, dat dit op eigenaardigen, gewichtigenioon is gezegd, zoodat het eenigszins doet denken aan eene beèedigde gemoedsuiting. Hij haalt er de ontfermingen Gods bij aan, bezweert hen bij die ontfermingen Gods, zouden we haast kunnen zeggen, toch te doen wat hij hun voorhoudt. En wat hij daar in den aanhef uitspreekt, geldt voor alles wat volgt, beheerscht elke vermaning, die wij hier vinden.

We kunnen het begrijpen, nietwaar, dat de

Sluiten