Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den geest, hoe de hooge God met ons heeft gedaan, ons kwijtscheldend al onze ongerechtigheid. Ja, dan stijgt de bede van Stefanus ook uit ons hart op voor allen, die ons kwalijk bejegenen, dat de Heere het hun niet toerekene en dat Hij hun het rechte licht moge doen opgaan.

Dan zullen wij bezorgen hetgeen eerlijk is voor alle menschen. Het gaat ons dan slechts om dit ééne: de verheerlijking van Gods Naam in ons leven, dat alles gericht zij naar Zijn gebod. Dan geven we wel degelijk om het oordeel van menschen, in dien zin namelijk, dat zij in ons geen dingen zien, die aanleiding geven tot lastering van des Heeren Naam!

Dan is er geen sprake van, op eenige manier onszelven te wreken, door eigen optreden aan ons rechtsgevoel voldoening te verschaffen. Integendeel, dan laten we alles over aan Hem, Die gesproken heeft: „Mij komt de wrake toe, Ik zal het vergelden." En dat niet met leedvermaak, dat die en die zijn loon wel zal krijgen, maar met de bede in het hart, dat hij tot inkeer kome!

Dan gaat het, zooals Paulus het zegt in vs. 20: „Indien dan uwen vijand hongert, zoo spijzigt 4iem; indien hem dorst, zoo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen." Dan zullen wij ook onzen vijand te hulp komen in zijn nood en ellende, bedenkend dat hij een mensch is van gelijke beweging als wij, die enkel van genade kunnen leven, en voor wien wij het vurige verlangen koesteren,

Sluiten